Het doel van dit charter is precieze informatie te verstrekken over het gebruik en de verwerking van de gegevens die Philippe Schoepen, Gratèsstraat 70, 1170 Brussel, voor de Boite à disques ontvangt. Ik zal u uiteenzetten welke procedures er zijn om de privacy te beschermen, hoe u te allen tijde kunt ingrijpen en welke controles er zijn om ervoor te zorgen dat dit handvest strikt wordt nageleefd.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Philippe Schoepen, te bereiken op copy.dkp@gmail.com.

Toepassing

Dit charter is van toepassing op het verzamelen, beheren en gebruiken van uw gegevens door de entiteiten die tot Philippe Schoepen behoren. Ik ben dus in overeenstemming met de R.G.P.D.

Het respect van uw privacy is een prioriteit voor Philippe Schoepen. Ik ben mij bewust van uw recht om te worden geïnformeerd over de wijze waarop de gegevens en informatie die u persoonlijk kunnen identificeren (“uw Gegevens”), die u mij eventueel verstrekt, worden verwerkt. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe ik uw gegevens gebruik en welke stappen ik neem om ze vertrouwelijk en veilig te houden.

1. Welke “gegevens” verzamel ik?

Ik verzamel uw contactgegevens, zoals uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, enz. Ik sla ook gegevens op die ik heb verkregen via derden of via contracten, contactformulieren, betalingsgegevens, bestellingen, enz. Alle andere gegevens die u verstrekt, worden ook verzameld.

Daarnaast kan ik gegevens over u verzamelen wanneer u gebruik maakt van mijn website, sociale netwerken, wanneer u mij per e-mail antwoordt, via cookies, navigatiegegevens en andere technologieën.

Over het algemeen worden deze gegevens op de een of andere manier gevraagd en verstrekt u ze bewust aan mij.

2. Waarom verzamel ik deze gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om u informatie, nieuws en publicaties toe te sturen die voor u van belang kunnen zijn.

Anderzijds gebruik ik uw gegevens om u uit te nodigen voor evenementen, om u te informeren over mijn nieuws, over nieuws dat u zou kunnen interesseren, voor direct marketing of om profielen aan te maken. Door profielen aan te maken kan ik u veel gerichter en bruikbaarder informatie verstrekken.

Indien u mijn nieuwsbrief of informatie over mijn diensten niet wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde zonder opgaaf van redenen uitschrijven. Stuur gewoon een e-mail naar mijn DPO, waarvan u de contactgegevens hierboven vindt. U ontvangt alleen elektronische direct-marketingberichten als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. U kunt zich ook te allen tijde en kosteloos afmelden voor direct-marketingcommunicatie.

Ik gebruik uw gegevens ook voor statistische doeleinden en om mijn producten en diensten te verbeteren. Als ik merk dat mijn website of een bepaalde pagina minder bezoekers krijgt, kan ik nagaan waaraan dit te wijten is. Ik kan dan mijn website aanpassen en verbeteren om het mijn lezers gemakkelijker te maken de informatie te vinden waarnaar zij op zoek zijn.

3. Beheer van databases

Alle persoonlijke gegevens worden beheerd door Philippe Schoepen. Deze gegevens kunnen alleen aan zijn onderaannemers worden doorgegeven voor zover dit nuttig is voor de uitvoering van hun opdracht.

Om de gegevens van mijn cliënten te kunnen verzamelen, heb ik ervoor gekozen een register bij te houden volgens het model van de Commission de la Vie Privée.

4. Duur van de opslag van uw gegevens

Philippe Schoepen bewaart uw gegevens slechts gedurende de periode die redelijk en noodzakelijk wordt geacht voor de hierboven vermelde doeleinden.

5. Overdracht aan derden

Ik verkoop of verhuur uw gegevens op geen enkel moment aan externe bedrijven of personen. Ik behandel uw gegevens als vertrouwelijke informatie.

6. Het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen uw gegevens

Wanneer u een lezer of lid van de blog La Boite à disques wordt, leg ik bepaalde gegevens vast. U hebt dan rechten met betrekking tot deze verzameling: een recht op toegang, op correctie en op verwijdering van uw gegevens. Dit geldt ook voor alle personen die vermeld staan als ontvangers van informatie, communicatiecentra, en alle personen die vermeld staan in de contacten die gekoppeld zijn aan sociale netwerken of andere.

Hiervoor volstaat het een duidelijk verzoek in te dienen bij de DPO van Philippe Schoepen, waarin u precies aangeeft wat u wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Afhankelijk van uw verzoek behoudt Philippe Schoepen zich het recht voor om te vragen dat uw verzoek wordt ondertekend, gedateerd en vergezeld van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. 

Als u wilt dat wij uw gegevens wissen, moet u ook specifieke redenen voor uw verzoek opgeven. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zal Philippe Schoepen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en u hiervan op de hoogte stellen, tenzij wij van mening zijn dat uw verzoek tot verwijdering in strijd is met de wettelijke voorschriften.

7. Wijziging van het privacybeleid

Philippe Schoepen behoudt zich het recht voor onderhavig Charter te wijzigen teneinde te voldoen aan de wijzigingen, aanpassingen, wetswijzigingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het is aan u om het Handvest regelmatig te raadplegen, waar de genoemde wijzigingen aan het eind van de tekst zullen worden gedateerd.

 

Bijgewerkte versie van 21/03/2022.